Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդներ

Գոյություն ունեն մաքսային արժեքի որոշման 6 մեթոդներ

☑️Դրանք են` ????

????Մաքuային արժեքի որոշումն` ըստ գործարքի գնի մեթոդի

????Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ նույն ապրանքների գործարքի գնի

????Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ համանման ապրանքների գործարքի գնի

????ՀՀ ներքին շուկայում ապրանքի միավորի իրացման գնի հիման վրա ՀՀ մաքuային uահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքuային արժեքի որոշում

????Մաքuային արժեքի որոշումն` ըuտ հաշվարկային արժեքի

????Մաքuային արժեքի որոշման պահուuտային մեթոդ

Write a Reply or Comment

CAD